പാഴ്മരം

By | 12:11 AM 1 comment

ഇലകൾ ഇല്ലാത്ത .. പൂക്കാത്ത പാഴ്മരം ഞാൻ 
ഇനിയുമെത്രയോ കാലം കൊതിക്കുന്നു
പ്രാണൻ വിളമ്പിയ മണ്ണിതും മാറിയോ
എൻമേൽ ചിതലായി അരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നോ ?
മോഹങ്ങൾ ഇനിവേണ്ടേ ..മാർഗവും തിരയേണ്ടേ
നിന്നോടലിയിക്കാൻ മണ്ണേ നിനക്കെന്തു കൊതി ഇപ്പോൾ
വള്രെ പുതിയ പോസ്റ്റ് വളരെ പഴയ പോസ്റ്റ് ഹോം

1 അഭിപ്രായം:

Popular Posts