മഴ

By | 4:02 PM 2 comments

മഴ എന്റെ കൂടെ കരഞ്ഞിരുന്നു...
അന്ന് മനതാരിലാകെ നിറഞ്ഞിരുന്നു അവള്‍ ..
ശലഭമായി പാറിപറന്നിരുന്നു..
എന്നെ മൃദുവായി തൊട്ടു വിളിച്ചിരുന്നു..
ഋതുവായി ഓടി മറഞ്ഞിരുന്നു..
വള്രെ പുതിയ പോസ്റ്റ് വളരെ പഴയ പോസ്റ്റ് ഹോം

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Popular Posts